“På vej” er en række portrætter af mennesker, der
har erfaringer fra psykiatrien og som på hver deres
måde kæmper for at skabe et liv, der er menings-
fuldt.

En har skabt sig et godt liv på trods, en anden gør
meget ud af at lægge afstand til sygdommen og vil
nærme sig det “normale”.

En tredje kæmper stadig indædt mod sygdommen
mens en fjerde ikke helt slapper af, når han begiver
sig væk fra socialpsykiatriens trygge rammer og
indgår i sammenhænge med mennesker uden erfar-
inger fra psykiatrien.

Som mennesker er de forskellige -menkampener de forskellige
– men kampen for at skabe sig et godt liv er almenmenneskelig
og ganske ens.

Undervisningsmaterialet er målrettet sosu-uddan-
nelserne men kan også ses af andre med interesse
for psykiatri.
Læs mere og se flere klip på:

www.meningsfyldt.dk
Teksthæfte:
Lise Jul, Jette Nielsen
og Lise Tveden-Aakjær

PÅ VEJ – gennem livet
Fire mennesker som er brugere af psykiatrien
bidrager gennem interviews med egne oplevede
erfaringer fra liv og dagligdag, hvor psykisk sygdom
og/eller misbrug har været en del af tilværelsen.
Du vil her møde fire meget forskellige livshistorier.

PÅ VEJ – i psykiatrien
“På vej” er et projekt, der lader brugerne ytre sig
om behov, ønsker, drømme og behov. Alle har de et
ønske om at skabe mening og sammenhæng i livet.

Projektet er samfundsfremmende i sin tilgang
og søger efter intentioner og handlinger,
der er meningsgivende for psykiatribrugeren.

PÅ VEJ – i uddannelse
Materialet er udarbejdet til at støtte undervisningen
i Social- og Sundhedsuddannelserne indenfor fagom-
råderne psykiatri/misbrug/den professionelle rolle/
holdning og handling. Men kan i øvrigt ses af alle
med interesse for psykiatri.

PÅ VEJ – i dialogen
Det er projektets ambition at fremme grundlaget for
dialog – en nødvendighed i mødet mellem den pro-
fessionelle sosu-arbejder og brugerne samt i det kol-
legiale samarbejde. En nødvendighed for at efterleve
og udvikle grundlæggende værdier i det recovery-
orienterede arbejde.

Et meningsfuldt liv for mig er at have
noget at stå op til om morgenen. Jeg er heldig,
at jeg har et job med at vaske tøj for en anden
beboer.
Jeg har stadigvæk noget familie og gode
veninder at gå i byen med. Det giver lidt
indhold i hverdagen, så jeg ikke bare sidder
på mit værelse og kigger.
En god hverdag for mig er at have noget
at stå op til og se frem til. Noget, jeg ved,
jeg skal udføre i løbet af en dag.”
– Lisbeth, da hun boede på Vestervænget.

POUL
At klare sig selv
”Jeg vasker hår i håndvasken
før hjemmehjælpen kommer”
Poul, 58 år, har en række
fysiske sygdomme foruden
lidt psykisk
Får hjemmehjælp
4 gange dagligt
Temaer til undersøgelse og diskussion:
– Når sygdommene er mange
– Den komplekse opgave
– Hvad er den gode hjælper
– Liv med handicap
– Selvhjulpenhed/motivation
– Mestring
– ADL almindelig daglig livsførelse/funktionsnedsættelse
– Hjælpen fra det offentlige
– Netværk
– Misbrug og følgesygdomme
– Sundhedsfremme og selvbestemmelse
Efter mødet med Poul:
Hvad vurderer I er de vigtigste områder
at sætte ind overfor
i samarbejdet med Poul,
og hvordan vil I handle på det?

POUL
At klare sig selv
”Jeg vasker hår i håndvasken
før hjemmehjælpen kommer”
Poul, 58 år, har en række
fysiske sygdomme foruden
lidt psykisk
Får hjemmehjælp
4 gange dagligt
Temaer til undersøgelse og diskussion:
– Når sygdommene er mange
– Den komplekse opgave
– Hvad er den gode hjælper
– Liv med handicap
– Selvhjulpenhed/motivation
– Mestring
– ADL almindelig daglig livsførelse/funktionsnedsættelse
– Hjælpen fra det offentlige
– Netværk
– Misbrug og følgesygdomme
– Sundhedsfremme og selvbestemmelse
Efter mødet med Poul:
Hvad vurderer I er de vigtigste områder
at sætte ind overfor
i samarbejdet med Poul,
og hvordan vil I handle på det?

René
”Jeg tager hash for at være
mindre aggressiv.”
René bor på et botilbud i Jylland,
flere retspsykiatriske domme,
i kontakt med psykiatrien
siden han var ung
Temaer til undersøgelse og diskussion:
– misbrug/dobbeltdiagnose
– retspsykiatri i lovstof
– socialt netværk
– relation til professionelle
– livsindhold og strategier til ændringer,
motivation
– institutionskultur
– meningsfulde aktiviteter i dagligdagen
– tryghed som ansat
– kommunikation/supervision
– recovery/at komme sig
Efter mødet
med René:
Hvad vil du lægge vægt på i opbygningen
af en relation til René?

Hans
”Her står jeg godt.”
Hans bor i lejlighed
i et botilbud i Århus.
Er aktiv som frivillig
i Landsforeningen SIND.
Temaer til undersøgelse og diskussion:
– Psykisk sygdom som tabu
/kontra anerkendelse af sygdom
– Årsager til udvikling af psykisk sygdom
– At mestre sygdom (skizofreni)
– Struktur og døgnrytme
– Psykoeducation/selvindsigt
– Stigmatisering/selvstigmatisering
– Brug af psykisk syges erfaringer
– Frivilligt arbejde
– Kontaktperson – rolle og opgaver
– Kommunikation – samtale som redskab
Efter mødet med Hans:
Hvad lærer han dig om at leve
med psykisk sårbarhed?
Og ændrer denne viden din opfattelse
af psykisk syges muligheder
i samfundet?